Voorbeelden van verrichte opdrachten

Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

OvFD

Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

NVGA

Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong een paper geschreven over de financiële gezondheid van financieel advieskantoren in

Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

RiFD

Voor uitvaartverzekeraar Monuta zijn diverse praktische instrumenten ontwikkeld om het intermediair te helpen bij vraagstukken rond de Wft. Het gaat dan om Q en A’s, voorbeeld adviesdocumenten en compliance-adviezen. Daarnaast is geanalyseerd in hoeverre de online uitingen van Monuta voldoen aan de letter en de geest van de Wft.

Tijdens diverse lunches met volmachtkantoren heeft Fred de Jong als gespreksleider opgetreden en is als aftrap van de discussie een column / tafelrede uitgesproken.

Monuta

Voor hypotheekverstrekker BLG Wonen heeft Adviesbureau Fred de Jong tijdens negen regiodagen een interactieve presentatie verzorgd over de toekomst van de zelfstandig financieel adviseur. Tevens is een checklist ontwikkeld met strategische vragen voor het intermediair.

BLG

Adviesbureau Fred de Jong is betrokken geweest bij de oprichting van het online platform De Waarde van Advies. Voor de start van het platform en het eerste congres voor financieel adviseurs, heeft Adviesbureau Fred de Jong onderzoek gedaan naar de volgende centrale vragen:

- Wat is de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van financieel advies?

- In hoeverre verschilt de waarde van advies naar bedieningsconcepten en type financieel adviseurs?

Het onderzoek betrof een literatuurstudie en deskresearch naar websites en dienstverleningsdocumenten van intermediairs.

Verder zijn enkele columns geschreven voor het platform waardevanadvies.nl

Avero Achmea

Voor vakblad Assurantie Magazine is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en economische relevantie van 100 jaar intermediaire distributie. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de Verzekeringsbranchedag in 2010. Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, archiefonderzoek en diepte-interviews.

Daarnaast zijn diverse artikelen en blogs verschenen op de website AMweb en in het magazine Assurantie Magazine.

Assurantie Magazine

Voor BNP Paribas Cardif is een inspiratiepaper geschreven voor financieel adviseurs over het bewuster omgaan met woonlasten en restschulden. Het onderzoek bestond uit deskresearch, een consumenten enquête en diepte-interviews met hypotheekadviseurs.

Het Inspiratie Paper is bedoeld om financieel adviseurs beter inzicht te geven in de problematiek rond restschulden en betaalbaarheid van woonlasten. Om met dat inzicht de financieel adviseur te helpen deze thema’s makkelijker bespreekbaar te maken, om handvatten te bieden de consument meer te activeren richting integraal advies en om zowel consumenten als financieel adviseurs bewuster te maken van het maatschappelijk belang van goed financieel advies.

BNP Paribas Cardif

Voor vermogensbeheerder NNEK heeft Fred de Jong een discussie geleid met vermogensadviseurs aan de hand van enkele prikkelende stellingen. NNEK (Noordnederlands Effektenkantoor) organiseerde in samenwerking met providers en platforms als Ortec Finance, Morningstar en Dukers&Baelemans een ronde tafel discussie met als centrale vraagstelling:

Wat heeft de adviseur van de toekomst nodig om te overleven en business te bouwen?

Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt.

NNEK

Adviesbureau Fred de Jong heeft voor kredietverstrekker Crédit Agricole Consumer Finance Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL) onderzoek gedaan bij het intermediair naar ontwikkelingen ten aanzien van bemiddeling en advisering van consumptief krediet. Daarnaast is onderzocht hoe de samenwerking met CACF NL wordt gewaardeerd en welke behoefte er is aan verbetering van producten, voorwaarden en ondersteuning.

Eerder heeft Adviesbureau Fred de Jong al een workshop verzorgd over de actuele ontwikkelingen in het intermediaire kanaal in relatie tot consumptief krediet.

CA-CF

Voor verschillende onderdelen van de Rabobank heeft Adviesbureau Fred de Jong presentaties en brainstormsessies verzorgd. Zowel voor het hoofdkantoor als voor enkele regionale banken. De thema’s waren onder meer de samenwerking met intermediairs, de toekomst van intermediaire distributie en de ontwikkelingen rond klantbediening.

Rabobank

Binnen BNP Paribas is Adviesbureau Fred de Jong betrokken geweest bij een traject rond Klantbelang Centraal. Aan de hand van enkele sessies is meer duiding gegeven over wat de wetgever en toezichthouder onder Klantbelang Centraal verstaan en op welke wijze BNP Paribas dat kan verwerken in haar dienstverlening.

BNP Paribas

Fred de Jong heeft op internationale symposia in Hamburg en Keulen een presentatie verzorgd over de ervaringen in de Nederlandse markt met het provisieverbod en andere regelgeving ten aanzien van financieel adviseurs.

Universiteiten Keulen en IFF Hamburg

Sinds enkele jaren is Fred de Jong vaste columnist op het platform van uitvaartverzekeraar DELA voor het intermediair (www.delametelkaar.nl). Daarnaast heeft Adviesbureau Fred de Jong DELA geadviseerd over het accountmanagementbeleid en enkele juridische vraagstukken met betrekking tot de Wft en de samenwerking met het intermediaire distributiekanaal.

DELA

De brancheorganisatie voor verzekeraars heeft Adviesbureau Fred de Jong verschillende keren ingehuurd. Voor presentaties tijdens ledenbijeenkomsten over de digitale polis, ontwikkelingen rond distributie van verzekeringen en wetenschappelijk onderzoek over het intermediaire distributiekanaal. Verder is onderzoek gedaan naar de ervaren regeldruk (uitgedrukt in euro’s) bij verzekeraars en is een notitie opgesteld over gespreide betaling voor financieel advies.

Verbond van Verzekeraars

Voor de branchevereniging van banken in Nederland heeft Adviesbureau Fred de Jong verschillende keren input geleverd over de ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt en de impact daarvan op banken. Daarnaast is een analyse gemaakt van het level playing field bij financieel advies.

NVB

Serviceprovider SUREbusiness heeft ter voorbereiding op haar marktintroductie aan Adviesbureau Fred de Jong gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het beoogde businessconcept voldoet aan een behoefte bij het intermediair in de zakelijke verzekeringsmarkt. Daartoe zijn diepte-interviews gehouden en is een managementrapport opgesteld. Tevens heeft Adviesbureau Fred de Jong geholpen bij het samenstellen van een pilotgroep om het concept in de praktijk te testen.

Sure Business

Voor het standaardisatie instituut voor verzekeringen in de intermediaire branche (SIVI), heeft Adviesbureau Fred de Jong een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen in de markt en de gevolgen daarvan voor de processen tussen verzekeraars, intermediairs en serviceproviders. Daarnaast levert Adviesbureau Fred de Jong input over de impact van marktontwikkelingen op standaardisatie in de branche.

SIVI

Aan Businessuniversiteit Nyenrode heeft Fred de Jong diverse colleges gegeven over de actuele ontwikkelingen rond de distributie van verzekeringen, de toekomst van deze sector en de impact daarvan op verzekeraars. Dit in het kader van het PE-programma voor sleutelfunctionarissen bij verzekeraars.

Nyenrode

Aan de Universiteit van Amsterdam verzorgt Fred de Jong enkele colleges voor de Master Verzekeringskunde (VZK) en Operational Risk Management (ORM). Het betreft de volgende colleges:

 • -Gedrag en toezicht / Wft
 • -Basisvak Bedrijfskunde
 • -Case Study
 • -Gedrag en Cultuur bij financiële instellingen in het kader van ORM

Daarnaast begeleidt Fred de Jong studenten bij het schrijven van hun masterscriptie in het kader van de Master VZK.

Universiteit van Amsterdam

Fred de Jong organiseert voor het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) jaarlijks enkele symposia. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk aan onderzoekers en de communicatie.

Enkele symposia die door Fred de Jong zijn georganiseerd zijn:

 • -actualiteiten in verzekeringsvolmachten
 • -verdieping van de klantrelatie in de verzekeringssector
 • -veranderende rol van financieel advies
 • -Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen?
 • -De toegankelijkheid van financieel advies
 • -Het zuivere marktmodel vanuit privaat- en publiekrechtelijk perspectief
ACIS

Voor de website Accountantvandetoekomst.com (een initiatief van franchiseformule MAG-groep) heeft Fred de Jong diverse columns en artikelen geschreven vanuit zijn expertise over de financieel adviesmarkt.

Accountant van de toekomst

Voor verzekeraar De Hoop is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond medisch verzwaarde overlijdensrisico’s bij verzekeraars.

De Hoop

Voor deze intermediair heeft Adviesbureau Fred de Jong onderzoek gedaan onder klanten naar de mening over een nieuw adviesconcept. Met behulp van het adviesrapport kon Concordia de Keizer een beter besluit nemen over het wel of niet gaan uitrollen van het businessconcept.

Concordia de Keizer

ICT-dienstverlener Unit4 heeft ten behoeve van haar bedrijfsonderdeel Intermediaire dienstverleners, Adviesbureau Fred de Jong om advies en input gevraagd met betrekking tot verschillende strategische afwegingen. Voor het management zijn diverse presentaties verzorgd tijdens strategiesessies.

Unit4

Verzekeraar a.s.r. heeft Adviesbureau Fred de Jong ingehuurd om enkele rapporten te schrijven over het veranderende samenwerkingsmodel in de intermediaire distributiekolom en over de ontwikkelingen in de volmachtmarkt. Daarnaast zijn enkele presentaties en klankbordsessies gehouden over het distributiemodel en de toekomst van de financieel adviseur.

a.s.r.

Voor rechtbijstandsverzekeraar ARAG is een analyse gemaakt van de discussie rond het veranderende beloningsmodel voor de volmachtkantoren en is geadviseerd over het te voeren beleid met betrekking tot volmachtbeloning. Daarnaast heeft Adviesbureau Fred de Jong een aantal discussiesessies met volmachtkantoren begeleid.

ARAG

Adviesbureau Fred de Jong heeft voor verzekeraar Delta Lloyd enkele sessies verzorgd aan intermediairs over de ontwikkelingen in de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Delta Lloyd

Voor diverse financiële instellingen verzorgt Adviesbureau Fred de Jong presentaties, workshops of masterclasses over actuele thema’s in de financieel adviesmarkt. Zoals voor:

Interpolis, Goudse, Generali, ANVA, Kluwer, PC Hooft verzekeringen, Welke FD, VFN, Van Ameyde, SAR, Stichting Toetsing Verzekeraars, Florius, diverse assurantieclubs, Hogeschool Utrecht, ABZ, KPMG, Bencis, Nationale Nederlanden

Workshops / presentaties / masterclasses

De brancheorganisatie van assurantiebeurs makelaars heeft Adviesbureau Fred de Jong ingehuurd om onderzoek te doen naar het bestuursmodel en de contouren te schetsen van een nieuw beleidsplan voor de VNAB. Daarnaast is een analyse gemaakt van de co-assurantiemarkt , waarbij de volgende vragen centraal stonden:

 • -Welke maatschappelijke en economische bijdragen levert de co-assurantiemarkt?
 • -Wat is het meest wenselijke imago, de positionering die de co-assurantiemarkt in het algemeen en de VNAB in het bijzonder voor ogen heeft?
 • -In hoeverre voldoet het huidige bestuursmodel aan de ambities die de leden van de VNAB hebben?
 • -Wat kan de VNAB doen om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de verzekeringssector?
VNAB

Het moederbedrijf van De Hypotheker, Hypotrust en Quion heeft Adviesbureau Fred de Jong gevraagd een notitie op te stellen over een integrale visie op het aflossen van hypotheekschulden. Aan de hand van deze notitie is gekeken naar verschillende manieren om het aflossen van schulden te kunnen stimuleren en daarbij Blauwtrust en haar dochterondernemingen onderscheidend te kunnen laten zijn.

Blauwtrust

Fred de Jong wordt als autoriteit op het gebied van de financieel adviesmarkt regelmatig gevraagd om zijn visie te geven over de ontwikkelingen in de markt door politici, toezichthouders en het ministerie van Financiën.

Overheid, politiek en toezichthouders

Sinds 2014 is Fred de Jong lid van het College Deskundigheid Financiele Dienstverlening. Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake het onderdeel vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betreft onder meer:

 • inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank;
 • adviseren over eind- en toetstermen;
 • erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten;
 • adviseren over gelijkstellingen van diploma’s aan Wft-diploma’s;
 • adviseren over Wft-gerelateerde onderwerpen.
CDFD

Fred de Jong is lid van de commissie van advies van de Stichting Toezicht Verzekeraars. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Stichting Toetsing Verzekeraars

Fred de Jong adviseert Aplaza over het inspelen op de actualiteit binnen de financieel adviesmarkt. Aplaza koppelt softwaresystemen van verzekeringsadviseurs aan de extranetten en digitale postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Aplaza zorgt er zo voor dat ingevoerde gegevens en bijhorende documenten over en weer direct in de juiste systemen terecht komen.

Aplaza

Voor de brancheorganisatie van onafhankelijk financieel adviseurs heeft Adviesbureau Fred de Jong geadviseerd over de opzet van een kenniscentrum over de financieel adviesmarkt en input gegeven voor factsheets.

Adfiz

Voor de erkenningsregelingen RMiA en RAiA heeft Adviesbureau Fred de Jong een aantal UvA masterclasses gegeven. Over fintech en de impact op de zakelijke adviesmarkt, en over het zuivere marktmodel.

SAR

Adviesbureau Fred de Jong heeft DAK geholpen met het formuleren van enquetevragen voor haar ledenonderzoek. Om daarmee niet alleen extra kennis te vergaren, maar vooral ook publiciteit voor haar dienstverlening te genereren.

DAK

Voor Pensioennavigator heeft Adviesbureau Fred de Jong advies gegeven over hoe men moet omgaan met de interpretatie van de AFM over softwarepartijen en het provisieverbod. Daarnaast is een adviesnotitie geschreven om aan te tonen in hoeverre Pensioennavigator compliment is met de Wft.

Pensioennavigator

Voor Volkswagen Pon Financial Services (VWPFS) heeft Adviesbureau Fred de Jong onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond verbonden bemiddelaars en de gevolgen voor de samenwerking met verzekeraars. Er is deskresearch verricht, een strategiesessie gehouden en er zijn diepte-interviews afgenomen.

VWPFS

Voor de Europese organisatie van onderlinge verzekeraars Eurapco heeft Adviesbureau Fred de Jong een wetenschappelijk paper geschreven over de ontwikkelingen en regelgeving rond beloning voor intermediairs. Daarnaast is advies gegeven aan de Board van Eurapco over het omgaan met de beloningsontwikkelingen in Europa.

Eurapco
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder