Hoe

Onderzoek

De financieel adviesmarkt is zeer divers en complex. Samen met de maatschappelijke en economische relevantie van deze sector maakt dit, dat beslissingen moeten worden genomen op basis van gedegen onderzoek en analyse. Daarbij is onderzoek geen doel op zich, maar een middel om goede en verantwoorde besluitvorming mogelijk te maken.

Methoden van onderzoek en analyse:
Adviesbureau Fred de Jong richt zich primair op het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. In overleg met de opdrachtgever wordt de onderzoeksvraag opgesteld en de meest passende methode van onderzoek of analyse voorgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

 • Deskresearch en literatuurstudie
 • Diepte-interviews
 • Panelonderzoek

 • Daarnaast beschikt Adviesbureau Fred de Jong over een uitgebreid netwerk via welke ook kw...
Lees verder

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Beleid maken betekent het structureel en planmatig werken aan het realiseren van een concrete doelstelling. Voor financiële marktpartijen kan dat zeer divers zijn. Beleid is ook het vastleggen van de manier waarop organisaties willen werken en hoe zij zich wensen te positioneren.

Op het gebied van beleid in financiële markten, wordt de volgende dienstverlening geboden:

 1. Denken: het ontwikkelen van beleid
 2. Schrijven: het helder vastleggen / beschrijven van het bepaalde beleid
 3. Doen: (ondersteuning bij) het uitvoeren van beleid

Adviesbureau Fred de Jong heeft veel ervaring met het formuleren van beleid, met het opstellen van be...

Lees verder

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de markt voor financieel adviseurs. Financiele ondernemingen worden geadviseerd over onder meer hun intermediairbeleid, het omgaan met wet- en regelgeving en over marktontwikkelingen die van invloed zijn op (de relatie tussen marktpartijen en) financieel adviseurs. Te denken valt daarbij aan:

 • Strategiebepaling
 • Toekomst van financieel adviesmarkt
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Transformatie naar nieuwe business- en beloningsmodellen
 • De impact van wet- en regelgeving, toezicht en maatschappelijke tendensen
 • Concurrentievraagstukken
 • Beloningsissues

  De adviezen zijn altijd gedegen, waar nodig wetenschappelijk, onderbouwd. De adviezen hebben daarbij een hoog praktisch toepasbaar gehalte en passen binnen de maatschappelijk gewenste n...
Lees verder

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.


Fred de Jong is gespecialiseerd in de financiële sector en combineert die kennis en ervaring met analytisch vermogen, kunde in marktonderzoek en (marketing) intelligence.

Voorbeelden van dienstverlening:

 • impactanalyse van de ontwikkelingen binnen een bepaald marktsegment
 • haalbaarheidsanalyse van de potentie van een product, dienst of concept
 • onderzoek naar wensen en behoeften van klanten en businesspartners
 • onderzoek en analyse van businessmodellen en businessproposities
 • omgevingsanalyse
 • concurrentieanalyse

Adviesbureau Fred de Jong bespreekt altijd eerst de specifieke wensen en behoeften bij de klant. Het resultaat van de marktanalyses is een helder, gedeg...

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong enkele papers geschreven over de financiële gezondheid en de samenstelling van financieel advieskantoren in Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD